Algemene verkoopvoorwaarden

Voorwoord

Belensa, hierna de “website”, is een website voor e-commerce die toegankelijk is via het internet, via www.Belensa-cosmetics.be. De website is opgemaakt door de firma Belensa Ltd, met maatschappelijke zetel te 1, ch. vingt-neuf 1182 Gilly, SUISSE, ingeschreven in het handelsregister van Lausanne onder nummer CH-550.1.164.106-6. De gebruiker die een aankoop wenst te verrichten op de website verklaart dat hij hiertoe volledig juridisch bevoegd is en erkent, op het ogenblik dat hij de bestelling plaatst, kennis te hebben genomen van de voorwaarden op dit scherm en verklaart ze uitdrukkelijk te aanvaarden zonder voorbehoud. De onderhavige algemene verkoopvoorwaarden regelen de contractuele relaties tussen Bēlēnsa Ltd bvba en de gebruiker, en worden door beide partijen zonder voorbehoud aanvaard.

Artikel 1. Voorwerp

De onderhavige algemene verkoopvoorwaarden bepalen de rechten en plichten van de partijen met betrekking tot de online verkoop van de producten die op deze website worden aangeboden. Via de website kan Belensa Ltd cosmeticaproducten en bijhorende uitrustingen, de “producten” genaamd, te koop aanbieden aan surfers die de website bezoeken, "gebruikers" genaamd. Ter uitvoering van de onderhavige voorwaarden wordt overeengekomen dat de Gebruiker en Belensa Ltd gezamenlijk de “partijen” en afzonderlijk de “partij” worden genoemd en dat de gebruiker die een bestelling heeft bevestigd dan "koper" wordt genoemd. De rechten en plichten van de gebruiker zijn noodzakelijkerwijs van toepassing op de koper. Er wordt verduidelijkt dat de producten bestemd zijn voor persoonlijk gebruik van de gebruiker, zonder enig rechtstreeks verband met zijn beroepsactiviteit. Om die reden wordt de aandacht van de Gebruiker vooral gevestigd op het feit dat het bedrag van zijn bestelling niet hoger mag zijn van € 2000. Deze beperkingen voor het gebruik en het maximumbedrag van de bestelling gelden niet voor verdelers, wederverkopers, commerciële agenten of andere professionals die contractuele commerciële relaties met Belensa Ltd onderhouden.

De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van elk ander document.

Artikel 2. Producten - Prijs

2.1. Producten

De producten die te koop worden aangeboden door Belensa Ltd zijn deze die zich op de website bevinden op de dag dat de Gebruiker de website raadpleegt, en voor zover ze voorradig zijn. Afbeeldingen en/of foto’s ter illustratie van de Producten maken geen deel uit van het contract. Bēlēnsa is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten.

2.2. Prijzen

De prijzen van de producten worden weergegeven in euro (€). Ze zijn inclusief het btw-tarief dat van toepassing is op de dag van de bestelling. De prijs die aan de klant wordt gefactureerd is de prijs vermeld op de bevestiging van de bestelling met daarop de kosten voor de verpakking en het transport en eventueel kortingen. Belensa Ltd behoudt zich het recht voor, wat de gebruiker aanvaardt, om zijn prijzen te allen tijde te wijzigen, maar de producten worden gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op het ogenblik dat de bestelling wordt geregistreerd, onder voorbehoud van beschikbaarheid van de producten. In geval van een prijsvergissing behoudt Belensa Ltd zich het recht voor om deze prijs te wijzigen door de gebruiker de keuze te laten om zijn bestelling te annuleren als de nieuwe prijs hem niet bevalt. De prijzen vermeld op de productschermen zijn excl. transportkosten.

Artikel 3. Registratie en validatie van de bestelling

Door een bestelling te plaatsen bevestigt de gebruiker 18 jaar of ouder te zijn.

3.1. Registratie van een bestelling

De gebruiker die een bestelling wenst te plaatsen zal de verschillende producten kiezen die hij interessant vindt en dit aangeven door te klikken op het vakje “aan winkelmandje toevoegen”. De klant kan op elke winkelpagina op “winkelmandje” klikken. Hij krijgt dan een overzicht van de gekozen producten, kan zijn bestelling wijzigen, verder producten kiezen door te klikken op “verder winkelen” of zijn bestelling plaatsen. Om een korting te krijgen (privilegecoupon of cadeaubon) moet de gebruiker de aanbieding activeren door in het veld “Kortingsbonnen" de code in te geven die hij heeft ontvangen. Vervolgens klikt de gebruiker op “volgende”, waarna hij zijn leveringsadres kan kiezen door er een in te voeren en zijn facturatieadres kan wijzigen en valideren door te klikken op “volgende”.

3.2. Definitieve validatie van de bestelling

De gebruiker kan vervolgens zijn leveringswijze kiezen en de algemene verkoopvoorwaarden aanvaarden door te klikken op “volgende”. Vervolgens verschijnt een overzicht van de bestelling met de totale prijs van de bestelling, incl. taksen en de prijs van de levering, en kan de gebruiker zijn bestelling betalen op de beveiligde betaalsite PayPal. We wijzen erop dat deze server wordt beveiligd door SSL-cryptering (Secure Socket Layer) om alle gegevens van de gekozen betaalwijze zo doeltreffend mogelijk te beschermen en zodat de bankgegevens van de gebruiker op geen enkel ogenblik in het informaticasysteem van Belensa Ltd terechtkomen. Zodra de betaling gevalideerd is, komt de gebruiker opnieuw op de Website terecht. Zijn bestelling wordt geregistreerd en kan niet meer worden herroepen. De gebruiker is dan koper geworden. De bestelbon wordt geregistreerd in de informaticaregisters van Belensa Ltd, die op hun beurt worden bewaard op een betrouwbare en duurzame drager die als bewijs zal dienen van de contractuele relaties tussen de partijen. Door de bestelling te plaatsen formuleert de gebruiker een bod op de geselecteerde producten. Belensa Ltd behoudt zich het recht voor om dit bod te aanvaarden of te wijzigen en om iedere bestelling te weigeren van een klant met wie er een geschil bestaat.

3.3. Bevestiging van een bestelling

Nadat de gebruiker zijn betaling heeft gevalideerd, ontvangt hij een overzicht van de bestelling op het e-mailadres dat hij heeft opgegeven tijdens de registratie van zijn leveringsadres. Deze e-mail vormt dus een verkoopovereenkomst tussen de gebruiker en Bēlēnsa Ltd. Indien er een fout is opgetreden in de benaming van de gegevens van de bestemmeling kan Belensa Ltd niet verantwoordelijk worden gehouden indien het eventueel onmogelijk is om het (de) bestelde product(en) te leveren.

Artikel 4. Recht van herroeping

Belensa Ltd kent een herroepingstermijn van 7 werkdagen toe vanaf de levering van de producten en verbindt zich ertoe om de producten terug te nemen voor zover ze niet beschadigd of geopend zijn en nog in de originele verpakking zitten. Deze termijn loopt vanaf de dag van de levering van de bestelling. Het (de) product(en) moet(en) in perfecte staat in zijn (hun) originele staat en verpakking worden teruggestuurd naar het volgende adres: Belensa Ltd, 1 ch. vingt-neuf 1182 Gilly Suisse. Als aan voornoemde voorwaarden is voldaan, zal Belensa Ltd de koper binnen dertig (30) dagen de sommen voor de producten die hij heeft gekocht terugbetalen.

Artikel 5. Diverse bepalingen

5.1. Aansprakelijkheid van Belensa Ltd

De onderhavige “Algemene voorwaarden” bepalen al onze verplichtingen en aansprakelijkheden. Wij zijn door geen enkele waarborg, voorwaarde of andere bepaling gebonden, met uitzondering van die welke uitdrukkelijk worden vermeld in deze overeenkomst. Iedere waarborg, verplichting of andere bepaling met betrekking tot de producten of diensten die in deze overeenkomst zou kunnen worden bedoeld of opgenomen zijn door de wet, de rechtspraak of op een andere manier (inclusief, maar niet beperkt tot iedere impliciete voorwaarde over de kwaliteit, de geschiktheid voor gelijk welk doel en elke zorgplicht) zijn uitdrukkelijk uitgesloten door deze bepaling. C.C.G.2 sprl is niet verplicht om te waarborgen dat de producten geschikt zijn voor het gebruik waarvoor de Gebruiker ze bestemt.

5.2. Overmacht

Geen enkele Partij kan aansprakelijk worden gesteld voor de volledige of gedeeltelijke niet-uitvoering van haar verplichtingen uit hoofde van onderhavige overeenkomst indien deze niet-uitvoering toe te schrijven is aan een met overmacht gelijkgestelde gebeurtenis. Worden beschouwd als overmacht, de gebeurtenissen die voldoen aan de criteria zoals bepaald door de wet. De partijen komen overeen dat ze zo snel mogelijk overleg zullen moeten plegen om samen de uitvoeringsmodaliteiten van de bestelling te bepalen gedurende de situatie van overmacht. 7.3. Gedeeltelijke ongeldigheid; indien een of meer bepalingen van de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden als ongeldig worden aangemerkt of nietig worden verklaard op grond van enigerlei wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling dan wel definitieve uitspraak van een bevoegde rechtbank, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht en uitwerking.

5.3. Volledigheid van de overeenkomst

De onderhavige algemene verkoopvoorwaarden en het besteloverzicht dat aan de koper wordt verstuurd, vormen een gezamenlijke overeenkomst waarin alle contractuele betrekkingen tussen de Partijen zijn belichaamd. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze documenten, hebben de algemene verkoopvoorwaarden voorrang.

5.4. Toepasselijk wetgeving – Bevoegde rechtbanken

Eventuele geschillen vallen onder de bevoegdheid van de gewone rechtbank van Genève.